Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest IT dla firm Koperwas Piotr ul. Rajska 5 Majdan Górny, 22-600 Tomaszów Lubelski
Telefon: +48505433651, e-mail: biuro@backupdlafirm.com lub biuro@itdlafirm.com
którego reprezentantem jest Koperwas Piotr
(dalej „My”, albo „Administrator”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?
Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych.

Z Inspektorem można kontaktować się w następujący sposób:
– listownie na adres: IT dla firm Koperwas Piotr ul. Rajska 5 Majdan Górny, 22-600 Tomaszów Lubelski
z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych
– przez email: biuro@backupdlafirm.com lub biuro@itdlafirm.com

Skąd mamy Pani/Pana dane?
Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas obsługą zadań publicznych, realizacji umowy, bądź zostały nam one udostępnione na mocy przepisów prawa przez inne organy lub podmioty publiczne.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zadań publicznych, realizacji umów, wypełnienia obowiązku prawnego.
Dane przetwarzane są również w celach, na które odrębnie wyrażono zgodę.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż realizacji zadań publicznych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do obsługi Pani/Pana sprawy.
Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w przepisach obowiązującego prawa.
Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli przeprowadzić Pani/Pana sprawy.
Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.
sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne
ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym w zakresie umowy powierzenia, uprawnionym organom publicznym, w tym organom publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem, podmioty upoważnione na podstawie Pani/Pana zgody, usługodawcy
niezbędni do obsługi:
– doręczania korespondencji
– świadczenia usług archiwizacyjnych
– obsługi hostingowej
– płatnicze.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także do upływu ustawowego okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.